BREAKING NIEUWS: Censoren verwijderen rapport van controlegroep van preprint server

17 jun 2022

Datum:17 juni 2022

Door Rob Verkerk PhD, oprichter, wetenschappelijk & uitvoerend directeur, ANH-Intl

Vorige week kondigden wij aan dat wij een steekproef hadden geanalyseerd van de enquêtegegevens van meer dan 300.000 mensen in 175 landen die ervoor hadden gekozen geen covid-19 vaccins te krijgen, als onderdeel van een initiatief van de Control Group Cooperative.

Wij hebben het 41 bladzijden tellende, volledig transparante verslag geüpload naar de preprint site ResearchGate. Het verslag bevatte 21 bladzijden met de bevindingen van de enquête, een beschrijving van de gebruikte methoden, bijlagen met alle vragen die aan de leden van de coöperatie waren voorgelegd, een inleiding en een discussie, waarvan de laatste een schets van vijf beperkingen van de enquête bevatte. In het verslag werd duidelijk gemaakt dat de opzet van de enquête en het verzamelen van de gegevens geheel los stonden van de analyse en de verslaggeving, die ook geheel onbezoldigd was. Samen komt dat erop neer dat het werk zowel onafhankelijk als transparant was, iets wat we veel te weinig gezien hebben bij vaccine-onderzoek.

Vandaag om ongeveer 12 uur 's middags Britse tijd ontving ik een brief van ResearchGate waarin stond dat het onderzoeksrapport van zijn website verwijderd was. Het schijnt dat er anders wordt gehandeld wanneer wetenschap die het mainstream verhaal niet ondersteunt, gehoord wordt buiten de echokamer van degenen die hun recht hebben uitgeoefend om covid-19 "vaccins" te weigeren. Nog maar eens een herinnering aan hoe censuur werkt in de post-covid wereld wanneer onderzoeksresultaten het verhaal betwisten.

>>> Download een PDF van het preprint artikel ResearchGate gecensureerd

Waarom heeft ResearchGate de preprint teruggetrokken?    

ResearchGate zei dat het artikel in strijd was met zijn Algemene Voorwaarden.

Het bericht werd verzonden door een persoon die als "Sam" wordt geïdentificeerd, en de kerngedachten staan in het volgende fragment:

"In verband met het gebruik van of de toegang tot de Service zult u niet ... Onprofessioneel of ongepast handelen, inclusief door het plaatsen van brede, vage, irrelevante, ongerichte, off-topic, of niet-wetenschappelijke inhoud, potentieel schadelijke of potentieel gevaarlijke inhoud, of door misbruik te maken van de Service en de functies ervan

Zoals in onze Servicevoorwaarden staat, behoudt ResearchGate zich het recht voor om door u geplaatste inhoud te verwijderen wanneer wij dat nodig of gepast achten, ook als wij vaststellen dat de inhoud ons blootstelt aan schade, potentiële wettelijke aansprakelijkheid of in strijd is met onze Voorwaarden."

Een uittreksel van mijn antwoord luidt als volgt:

"Dank u voor uw e-mail, Sam.

Wij hadden uw Algemene Voorwaarden bekeken en waren niet van mening dat de bevindingen van de enquête daarmee in strijd waren. Wij zijn duidelijk teleurgesteld in uw beslissing. Wij waren in ons verslag zeer duidelijk over het feit dat de bevindingen van de enquête zelfgekozen en zelfgerapporteerd waren, wij hebben in onze Bespreking 5 beperkingen aangegeven, en het werk was zowel transparant als onafhankelijk van de Coöperatieve Controlegroep die de enquête ontwierp en de gegevens verzamelde.

Ik begrijp echter wel dat u onder grote druk moet hebben gestaan om het rapport te verwijderen toen de bevindingen eenmaal door de mainstream media waren besproken.

Het is weer een trieste dag voor de pogingen om een open wetenschappelijk debat te verhinderen.

Ik heb al lang respect voor de bijdrage die ResearchGate levert aan open en transparante discussies binnen de wetenschappelijke gemeenschap en ik hoop dat dit geen deel uitmaakt van een algemene versmalling van uw benadering van openheid in de wetenschap. Wij zijn uitgenodigd om de bevindingen in een meer geconsolideerde vorm bij een peer reviewed tijdschrift in te dienen, dus wij zullen op deze weg voortgaan."

Ongetwijfeld heeft het feit dat het ResearchGate artikel veel aandacht kreeg in een groot aantal media, waaronder het Britse Daily Mail en MSN (laatstgenoemde had zijn artikel al ingetrokken) was een van de redenen voor het intrekken van het artikel.

Children's Health Defense, Technocracy News en vele andere actoren uit de nieuwe media besteedden ook aandacht aan de bekendmaking van de bevindingen.

Een andere factor die waarschijnlijk tot censuur heeft geleid, was dat ResearchGate zich bewust zou zijn geworden van een grote piek in het aantal views. Ik had ongeveer 4.500 lezingen van mijn werk op ResearchGate toen ik de preprint een week geleden uploadde. Gisteren werd ik door ResearchGate erkend voor mijn "mooie werk" toen zij mij een e-mail stuurden waarin zij mij lieten weten dat ik 20.000 lezingen had bereikt (zie hieronder).

>>> Download een PDF van het preprint artikel ResearchGate gecensureerd  

Wat waren de samenvattende bevindingen?

Wat willen zij u dan niet laten weten?

Het verslag bevat samenvattingen van zelfgerapporteerde gegevens die onafhankelijk tussen september 2021 en februari 2022 zijn verzameld bij een internationale, zelfgeselecteerde, niet-gevaccineerde COVID-19-populatie via een in het VK gevestigde coöperatie, namelijk de Control Group Cooperative. De samenvattingen zijn afkomstig van een cohort van 18.497 deelnemers die elke opeenvolgende maand gegevens hebben verstrekt, waarbij het grootste aandeel afkomstig was uit Europa, Noord-Amerika en Australazië.

 • Het cohort was 60% vrouwelijk, met een leeftijdsstructuur die naar de leeftijdsgroep 40-69 jaar neigde.
 • Als voornaamste redenen voor het vermijden van COVID-19 vaccins werden opgegeven: voorkeur voor natuurgeneeskundige interventies, wantrouwen tegenover farmaceutische interventies, wantrouwen tegenover overheidsinformatie, slechte/beperkte gegevens over proefstudies en vrees voor bijwerkingen op lange termijn.
 • De respondenten tussen 20-49 jaar meldden de grootste incidentie van COVID-19-ziekte (10-12%), met een piek in januari 2022. De >70-jarigen meldden de laagste incidentie (4,0% bij vrouwen, 3,7% bij mannen).
 • Slechts 0,4% van het cohort meldde een ziekenhuisopname (als intramurale of extramurale patiënt).
 • Ongeveer 64% van het cohort rapporteerden dat zij vitamine D, vitamine C, zink of quercetine, of een combinatie daarvan, routinematig innamen ter preventie, en 71% dat zij zelf vitamine D, C en zink innamen ter behandeling van COVID-19 ziekte, hoewel de zelftoediening sterk afnam bij degenen die in het ziekenhuis waren opgenomen.
 • Vermoeidheid, hoest, spierpijn en koorts waren de vier meest voorkomende COVID-19-symptomen, waarbij de leeftijdsgroep van 50 tot 69 jaar de meeste ziekteverschijnselen meldde.
 • Ongeveer 40% van het cohort meldde milde tot matige psychische gezondheidsproblemen. Menstruele afwijkingen in de vorm van onregelmatige menstruatie werden gemeld door 36% van de vrouwen in de leeftijdsgroep 20-49 jaar.
 • Het gemelde banenverlies was het grootst in Australië en Nieuw-Zeeland met 29% van de deelnemers, gevolgd door 13% in Noord-Amerika. Tussen 20% en 50% van de respondenten, afhankelijk van de regio, meldden persoonlijk het doelwit van haat te zijn wegens hun COVID-19 vaccinatiestatus.
 • Tussen 57% en 61% van de respondenten in Zuid-Europa en West-Europa, Australië/Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika, meldden het doelwit te zijn van slachtofferschap door de staat/het land.

Aangezien de bevindingen gebaseerd zijn op zelfgerapporteerde gegevens van een zelfgekozen steekproef van gezondheidsbewuste mensen, hebben zij beperkingen wat betreft hun toepassing op ruimere bevolkingsgroepen en moeten zij met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

De bevindingen wijzen er echter wel op dat er dringend behoefte is aan prospectieve observationele studies, met ongevaccineerde, gedeeltelijk gevaccineerde en volledig gevaccineerde proefpersonen, waarin de langetermijnresultaten, gedragingen, keuzes, en attitudinale of discriminerende reacties op de vaccinatiestatus worden onderzocht.

Wat waren de beperkingen van de enquête? 

Deze worden in de bespreking nader toegelicht, als volgt:

 • de respondenten zijn zelfgekozen en dus niet willekeurig gekozen;
 • de gegevens zijn zelf gerapporteerd en zijn dus niet onafhankelijk geverifieerd;
 • het ~18.500 deelnemerscohort kan vertekend zijn ten opzichte van de ijverigste, gezondheidsbewuste deelnemers, aangezien zij allemaal maandelijkse enquêtes invulden (hoewel een aantal kruiscontroles met het voornaamste ~300.000 cohort erop wijst dat deze vertekening waarschijnlijk gering is)
 • er is geen vergelijkende "controle"-populatie beschikbaar die personen omvat die hebben ingestemd met een of meer COVID-19-vaccins van verschillende soorten; en;
 • de opzet van de vragenlijst is beperkt en houdt geen rekening met meervoudige variabelen die de gezondheidsstatus beïnvloeden, zoals sociaal-economische status, woonplaats in de stad, peri-urbane of plattelandsgebieden, voeding of levensstijl.
 • Na de verwijdering van de preprint van ResearchGate, zal hij binnenkort beschikbaar zijn op een andere preprint server. Wij zullen de link hier invoegen zodra hij beschikbaar is.

  GELIEVE OP GROTE SCHAAL TE VERSPREIDEN OM DE WETENSCHAPPELIJKE CENSUUR TE HELPEN OVERWINNEN!

  >>> Voor meer covid nieuws bezoek covidzone.org

  >>> Wilt u meer van deze steun? Wilt u uw gemeenschap uitbreiden en netwerken met gelijkgestemden? Ja? Geweldig, waarom sluit u zich dan niet bij ons aan als ANH Pathfinder, wat u toegang geeft tot ons privé Pathfinder's netwerk, een maandelijkse live Q&A, onze ANH Intentie Cirkel en nog veel meer!

  >>> Terug naar de homepage

  Trots aangesloten bij: Genoeg Beweging Coalitie partner van: Wereldraad voor Gezondheid