Onze algemene voorwaarden:

Welkom op onze website. Als u doorgaat met het bekijken en gebruiken van deze website, stemt u ermee in dat u zich houdt aan en gebonden bent door de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met onze Website privacybeleid regelt de relatie tussen de Alliance for Natural Health International en u met betrekking tot deze website. Indien u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Informatie over ons/algemene informatie

De term "Alliance for Natural Health International" of "wij" of "ons" verwijst naar de eigenaar van de website met als statutaire zetel 10 Milton Court, Ravenshead, Nottingham NG15 9BD. Wij zijn een vennootschap zonder winstoogmerk met beperkte aansprakelijkheid. Ons registratienummer is 4438769. De term "u" verwijst naar de gebruiker of de kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten en licentie

Uw gebruik van de Website en de inhoud ervan verleent U geen rechten met betrekking tot Onze intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelsmerken, logo's, grafische voorstellingen, foto's, animaties, video's en tekst of de intellectuele eigendomsrechten van derden op de Website en de inhoud ervan.

U mag onze inhoud hergebruiken mits u ons de nodige toestemmingen vraagt. Om toestemming te vragen voor het gebruik van inhoud kunt u ons mailen op info@anhinternational.org.

Door informatie, tekst, foto's, grafieken of andere inhoud via de Website aan Ons voor te leggen, verleent u Ons het recht om dergelijke materialen naar eigen goeddunken te gebruiken, met inbegrip van, zonder beperking, het bewerken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, posten en verwijderen van dergelijke materialen van de Website.

Links naar andere websites

Wij bieden vaak links naar andere websites aan. Deze links worden alleen verstrekt voor uw gemak en referentie. Wij controleren die websites van derden niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Onze plaatsing van links impliceert geen goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige associatie met hun exploitanten. U erkent dat Wij geen partij zullen zijn in een transactie of contract met een derde partij die u aangaat, en Wij zullen niet aansprakelijk zijn tegenover u met betrekking tot verlies of schade die u zou kunnen lijden door het gebruik van die websites. U stemt ermee in dat U Ons niet zult betrekken in een geschil tussen U en de derde partij.

Uw gebruik van de website/bezoekersmateriaal en gedrag

U stemt ermee in dat u bij het gebruik van de Website niet zult:

De Website te gebruiken op een manier die kan leiden tot het aanmoedigen, verkrijgen of uitvoeren van een criminele activiteit;

De Website te gebruiken voor enig ander doel dan Uw persoonlijk gebruik;

inhoud te e-mailen, te verzenden of anderszins te verspreiden die lasterlijk, obsceen, in strijd met het auteursrecht, vulgair of onfatsoenlijk is of tot gevolg kan hebben dat een persoon of een groep personen lastig gevallen, bedreigd, beledigd of hatelijk wordt of anderszins vernederd of geïntimideerd wordt op grond van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;

Reclame maken voor of reclame maken voor producten of diensten van derden of Uw eigen producten of diensten, ook door middel van het verspreiden van "spam"-e-mails;

Bestanden over te brengen die virussen, trojans of andere schadelijke programma's bevatten; en

Toegang te verkrijgen of te trachten toegang te verkrijgen tot de rekeningen van andere gebruikers of de veiligheidsmaatregelen van de Website te penetreren of te trachten deze te penetreren.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken op te schorten, te beperken of te beëindigen indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u een van de bovenstaande beperkingen hebt geschonden.

Uw wettelijke verplichtingen/Uw beloften aan ons

U bevestigt dat:

Alle informatie en gegevens die u ons verstrekt (ook bij de registratie) zijn in alle opzichten en te allen tijde waarheidsgetrouw, nauwkeurig en bijgewerkt (u kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment bijwerken of corrigeren door een e-mailbericht te sturen naar info@anhinternational.org).

U zult zich houden aan de beperkingen op Uw gebruik van de Website zoals uiteengezet in artikel 4 en zoals elders in deze Voorwaarden uiteengezet; en

Met betrekking tot materiaal dat op de Website wordt geplaatst, hebt u het recht om dit te doen en hebt u alle nodige licenties en/of goedkeuringen verkregen.

U stemt ermee in om Ons schadeloos te stellen voor elke claim of schade (met inbegrip van eventuele juridische kosten in verband met een dergelijke claim of schade) die door een derde wordt ingediend met betrekking tot elke kwestie die verband houdt met of voortvloeit uit Uw gebruik van de Website, met inbegrip van een overtreding of vermoedelijke overtreding van deze Voorwaarden of Uw overtreding van een wet of de rechten van een derde.

Onze wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheidsbeperkingen

Niets in deze Voorwaarden zal Onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor frauduleuze misrepresentatie of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van Onze nalatigheid of de nalatigheid van Ons, Onze werknemers of agenten.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan Uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit Uw gebruik van de Website en Wij kunnen niet garanderen dat de bestanden die U downloadt vrij zijn van virussen, besmetting of destructieve eigenschappen.

Hoewel Wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om eventuele fouten of weglatingen zo snel mogelijk te corrigeren zodra zij onder onze aandacht gebracht zijn, garanderen wij niet dat de informatie op de Website zelf vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

Wij garanderen niet dat de Website ononderbroken en in een volledig werkende staat beschikbaar zal zijn.

De toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving opgeschort worden in geval van systeemuitval, onderhoud of reparatie of om redenen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

Alle inhoud en diensten op de Website worden aangeboden op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. Wij geven geen verklaringen of garanties (uitdrukkelijk of impliciet) met betrekking tot de Website of de inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advies dat (op persoonlijke of algemene basis) wordt gegeven en verklaringen die door adverteerders op of via de Website worden gedaan. Beslissingen of acties die U neemt op basis van informatie die op of via de Website wordt verstrekt, zijn geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico, en U dient indien nodig individueel professioneel advies in te winnen. Niets in deze clausule 6 zal Uw wettelijke rechten beperken (met inbegrip van Uw rechten om een redelijke standaard van dienstverlening te ontvangen).

Veiligheid en privacy

Leest u alstublieft Onze Privacyverklaring die belangrijke informatie bevat over het gebruik van Uw persoonlijke gegevens en andere informatie over Uw privacy.

Wij zullen meewerken met alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die Ons verzoeken of bevelen om de identiteit bekend te maken van iemand die artikel 4.1 overtreedt of om iemand te lokaliseren, of anderszins voor de preventie of opsporing van misdaden of de aanhouding of vervolging van overtreders. Er kunnen andere omstandigheden zijn waarin Wij door de wet verplicht kunnen worden om informatie over U of Uw gebruik van de Website bekend te maken.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om deze Website te verbeteren. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Al die wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Website geplaatst zijn en u wordt geacht die wijzigingen aanvaard te hebben door uw gebruik van de Website vanaf dat ogenblik.

Severance

Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of een regelgevende instantie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

In het geval van een geschil tussen U en Ons betreffende deze Voorwaarden, is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing. Als u een rechtszaak tegen Ons wilt aanspannen, moet u dat binnen Engeland en Wales doen.

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Deze disclaimer is opgesteld volgens en wordt beheerst door het recht van het Verenigd Koninkrijk.