Nasze warunki:

Witamy na naszej stronie internetowej. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej strony internetowej, zgadzają się Państwo na przestrzeganie i związanie się następującymi warunkami użytkowania, które wraz z naszymi Polityka prywatności strony internetowej regulują stosunki Alliance for Natural Health International z Państwem w odniesieniu do tej strony internetowej. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej.

Informacje o nas/informacje ogólne

Termin "Alliance for Natural Health International" lub "my" lub "nas" odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedziba mieści się w 10 Milton Court, Ravenshead, Nottingham NG15 9BD. Jesteśmy spółką non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością z gwarancją. Nasz numer rejestracyjny to 4438769. Termin "Państwo" odnosi się do użytkownika lub oglądającego naszą stronę internetową.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

Prawa własności intelektualnej i licencja

Korzystanie przez Państwa z Witryny i jej zawartości nie daje Państwu żadnych praw w odniesieniu do naszych praw własności intelektualnej, w tym, bez ograniczeń, znaków towarowych, logo, grafiki, zdjęć, animacji, filmów wideo i tekstu lub praw własności intelektualnej osób trzecich do Witryny i jej zawartości.

Mogą Państwo ponownie wykorzystywać nasze treści pod warunkiem uzyskania od nas odpowiednich zezwoleń. Aby poprosić o zgodę na wykorzystanie treści, proszę wysłać do nas e-mail na adres info@anhinternational.org.

Wysyłając do nas informacje, tekst, zdjęcia, grafikę lub inne treści za pośrednictwem strony internetowej, przyznają nam Państwo prawo do wykorzystania takich materiałów według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, do edycji, kopiowania, reprodukcji, ujawniania, zamieszczania i usuwania takich materiałów ze strony internetowej.

Linki do innych stron internetowych

Często zamieszczamy linki do innych stron internetowych. Linki te podajemy wyłącznie dla Państwa wygody i ułatwienia. Nie kontrolujemy takich stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Zamieszczenie przez nas linków nie oznacza jakiegokolwiek poparcia dla materiałów zawartych na tych stronach ani powiązania z ich operatorami. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie będziemy stroną żadnej transakcji ani umowy ze stroną trzecią, którą mogą Państwo zawrzeć, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą Państwo ponieść w wyniku korzystania z tych stron internetowych. Zgadzają się Państwo, że nie będą nas Państwo angażować w spór pomiędzy Państwem a osobą trzecią.

Korzystanie przez Państwa z witryny internetowej/materiałów odwiedzających i zachowanie

Zgadzają się Państwo, że korzystając z Witryny nie będą Państwo:

korzystania z Witryny w jakikolwiek sposób, który może prowadzić do zachęcania, zlecania lub prowadzenia działalności przestępczej;

Wykorzystywania Strony Internetowej do celów innych niż Państwa użytek osobisty;

Wysyłanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie w inny sposób jakichkolwiek treści, które są oszczercze, obsceniczne, naruszają prawa autorskie, są wulgarne lub nieprzyzwoite, lub mogą powodować efekt nękania, grożenia, obelg, nienawiści lub w inny sposób poniżają lub zastraszają osobę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;

Reklamować lub promować produkty lub usługi osób trzecich lub własne, w tym poprzez rozsyłanie spamu;

Przesyłania plików, które zawierają wirusy, trojany lub inne szkodliwe programy; oraz

Uzyskiwania dostępu lub podejmowania prób uzyskania dostępu do kont innych użytkowników lub penetrowania lub podejmowania prób penetracji środków bezpieczeństwa Witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub odebrania Państwu dostępu do niniejszej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według naszego uznania, jeżeli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że naruszyli Państwo którekolwiek z powyższych ograniczeń.

Państwa zobowiązania prawne/ Państwa obietnice wobec nas

Potwierdza Pan, że:

Wszystkie informacje i dane przekazane nam przez Państwa (w tym podczas rejestracji) są prawdziwe, dokładne i aktualne pod każdym względem i w każdym czasie (należy pamiętać, że w każdej chwili mogą Państwo zaktualizować lub poprawić swoje dane osobowe, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@anhinternational.org).

będą Państwo przestrzegać ograniczeń w korzystaniu przez Państwa z Witryny Internetowej określonych w punkcie 4 oraz w innych punktach niniejszych Warunków; oraz

W odniesieniu do wszelkich materiałów przesyłanych lub umieszczanych na Stronie internetowej mają Państwo do tego prawo i uzyskali Państwo wszelkie niezbędne licencje lub zgody.

Zgadzają się Państwo zrekompensować nam wszelkie roszczenia lub szkody (w tym wszelkie koszty obsługi prawnej w związku z takimi roszczeniami lub szkodami) wniesione przez osoby trzecie w związku z jakąkolwiek sprawą dotyczącą lub wynikającą z korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej, w tym naruszenia lub podejrzenia naruszenia niniejszych Warunków lub naruszenia przez Państwa prawa lub praw osób trzecich.

Nasze zobowiązania prawne i ograniczenia odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania ze strony nas, naszych pracowników lub agentów.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia Państwa systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej i nie możemy zagwarantować, że jakiekolwiek pliki, które Państwo pobierają są wolne od wirusów, zanieczyszczeń lub cech destrukcyjnych.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby skorygować wszelkie błędy lub pominięcia tak szybko, jak to jest praktycznie możliwe, gdy tylko zostaną one zgłoszone, nie gwarantujemy, że informacje na Stronie internetowej będą wolne od błędów lub pominięć.

Nie gwarantujemy, że Witryna będzie dostępna nieprzerwanie i w pełni sprawna.

Dostęp do Witryny może zostać czasowo i bez uprzedzenia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z powodów pozostających poza naszą kontrolą.

Wszystkie treści i usługi na Stronie internetowej są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak są dostępne". Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych) w odniesieniu do Witryny Internetowej lub jej zawartości, w tym, bez ograniczeń, wszelkich udzielanych porad (na zasadzie osobistej lub ogólnej) oraz oświadczeń składanych przez reklamodawców na lub za pośrednictwem Witryny Internetowej. Wszelkie decyzje lub działania podejmowane przez Państwa w oparciu o informacje udostępnione na lub za pośrednictwem Strony internetowej podejmowane są według Państwa wyłącznego uznania i na Państwa ryzyko, a w razie potrzeby powinni Państwo zasięgnąć indywidualnej porady profesjonalisty. Żadne z postanowień niniejszego punktu 6 nie ogranicza Państwa praw ustawowych (w tym Państwa praw do otrzymania usług o rozsądnym standardzie).

Bezpieczeństwo i prywatność

Proszę przeczytać Naszą Oświadczenie o ochronie prywatności która zawiera ważne informacje na temat wykorzystania Państwa danych osobowych oraz inne informacje dotyczące Państwa prywatności.

Będziemy współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami sądowymi żądającymi lub nakazującymi nam ujawnienie tożsamości lub zlokalizowanie osoby naruszającej klauzulę 4.1 lub w inny sposób w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw lub zatrzymania lub ścigania przestępców. Mogą zaistnieć inne okoliczności, w których prawo może wymagać od nas ujawnienia informacji o Państwu lub Państwa korzystaniu ze Strony internetowej.

Zmiany niniejszych warunków

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów na udoskonalenie tej Strony. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Wszystkie takie zmiany wchodzą w życie po ich zamieszczeniu na Stronie internetowej i uznaje się, że akceptują Państwo takie zmiany poprzez korzystanie ze Strony internetowej od tego czasu.

Odprawa

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub organ regulacyjny za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nadal będą obowiązywać.

Prawo właściwe i jurysdykcja

W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Państwem a nami dotyczącego niniejszych Warunków, zastosowanie będzie miało prawo Anglii i Walii. Jeżeli chcą Państwo wystąpić przeciwko nam na drogę sądową, muszą Państwo to zrobić na terenie Anglii i Walii.

Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 23 maja 2018 r.

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności zostało sporządzone zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii i jest przez nie regulowane.