De grote strijd voor de boeg: mensenrechten

10 feb 2022

Datum:10 februari 2022

Inhoud Secties

  • Schendingen van de mensenrechten
  • Glibberige helling: autoritarisme naar transhumanisme?
  • De autoritairen
  • Zet niet al uw eieren in de natuurwetmand

Door Rob Verkerk PhD, oprichter, uitvoerend & wetenschappelijk directeur

Als medevoorzitter van het Comité voor gezondheid en menswetenschappen van de Wereldgezondheidsraad heb ik gisteravond tijdens ons tweewekelijks gesprek een reality check ondergaan, toen wij de laatste verslagen van onze Canadese collega's ontvingen. 

Bij een Canadese tandarts is de vorige dag een inval gedaan in haar kliniek - zonder enige rechtvaardiging, misschien anders dan dat zij zich had uitgesproken over de voordelen van ivermectine voor de vroegtijdige behandeling van covid-19.

Dr Mark Trozzi, arts in de spoedeisende hulp, liep een jaar geleden weg van zijn zekere baan toen hij gedwongen werd bevelen op te volgen die niet strookten met de medische eed die hij zo'n 3 decennia geleden gezworen had. Sindsdien is hij voltijds actief als campagnevoerder, via zijn website drtrozzi.org. Hij is een van de leiders van Canada's verzetsbeweging tegen het steeds tirannieker wordende regime van Trudeau.

Mark had de laatste details rechtstreeks van de frontlinie van de Freedom Convoy van de truckers in Ottawa. Andere artsen en wetenschappers die wij goed kennen, bevonden zich onder degenen die zich in een hut in de frontlinie verschansten. De politie, die nog steeds verantwoording verschuldigd is aan het corrupte regime van Trudeau, beboet nu blijkbaar de mensen die hen voedsel trachten te bezorgen. De mainstream media beschrijven de demonstranten van het Vrijheidskonvooi als "binnenlandse terroristen" of erger, maar Mark beschreef niets dan vriendelijkheid, medeleven en vreedzaamheid - allemaal in naam van de verdediging van de mensenrechten.

 

 

 

 

 

Dr Mark Trozzi, drtrozzi.org

>>> Dr. Mark Trozzi doet verslag vanaf de frontlinies in Ottawa, 3 febr. 2022

>>> Luister naar Dr Mark Trozzi's krachtige, 8 minuten durende, "30.000 foot view" van de laatste twee jaar, waarin hij de mensen aanspoort om te helpen de rechtsstaat te handhaven, 9 feb, 2022

Schendingen van de mensenrechten

Wat er gebeurd is onder de auspiciën van de zogenaamde Covid-19 "pandemie" is waarschijnlijk de meest grootschalige schending van het internationale recht die de mensen van onze planeet is aangedaan. Het overschaduwt de aantallen, maar nog niet de ernst, van de gruweldaden en genocide die illegaal gepleegd zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Velen zullen de vraag stellen: waarom kan de rechter deze overtredingen niet tegenhouden? Zullen de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen? Zal er een Neurenberg 2 komen? Het eenvoudige antwoord is: misschien, op den duur. Maar op dit ogenblik zijn belangrijke delen van het rechtssysteem, net als het medische systeem, het voedselsysteem, het energiesysteem, het banksysteem en elk ander instrument dat door de huidige machtsmakelaars van de planeet gecontroleerd wordt, corrupt. Opzettelijk zelfs.

Zoals ik al zinspeelde, is deze corruptie een algemeenheid en zijn er uitzonderingen. Uitzonderingen die de sleutel bevatten tot het herstel van de natuurlijke orde. Door deze mist van corruptie heen lopen duizenden rechtszaken in verschillende staten van vooruitgang, waarvan er vele misbruik door regeringen, politieke leiders, farmaceutische en technische bedrijven aanvechten, van enkele van de meest fundamentele en onvervreemdbare leerstukken die lang met de beschaafde samenleving geassocieerd zijn.

Een opmerkelijk project dat, naast andere relevante wetten en verdragen, de juridische acties tijdens het covidetijdperk zal bundelen, wordt ontwikkeld door een team van juristen uit meer dan 12 landen (het "BFA Team"). Zij zijn nauw verbonden met het "Law and Activism Committee" van de Wereldraad voor Gezondheid, waarvan ik ook lid ben. Het project is getiteld het Bio-Freedom Accords (BFA) Initiative.

Het project gaat in maart van start - maar een beta-test die de zich ontvouwende database van relevante verdragen en zaken laat zien, vindt u hier.

Glibberige helling: autoritarisme naar transhumanisme?

Veel van de problemen waarmee wij nu te maken hebben in termen van inperking van onze burger- en mensenrechten houden verband met de autoritaire en totalitaire regimes om ons heen, waarvan er vele verbonden zijn met centrale controlemechanismen die opereren via organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie, het Internationaal Monetair Fonds, en het Wereld Economisch Forum. 

Dergelijk autoritarisme is al eerder op gruwelijke wijze geëindigd, b.v. Holocaust, Stalin, Rode Khmer, Rwanda. Maar deze verwoestende daden van genocide werden allemaal voorafgegaan door een glibberig pad dat genegeerd werd door wat genocidespecialist en psycholoog Dr. Ervin Staub "passieve omstanders" noemt.   

Autoritaire regimes ontstaan gewoonlijk tijdens crisissen die gebruikt worden om angst bij de bevolking te wekken. De zwijgende, door angst vervulde meerderheid zuigt valse ideologieën op als een uitgehongerde miereneter, die het rationele en redenerende deel van zijn geest (frontale cortex) heeft uitgeschakeld en terugkeert naar zijn primitieve brein. De "in-group" maakt zondebokken en degenen die zich tegen de ideologie verzetten worden steeds meer gemarginaliseerd en versplinterd. Klinkt dat bekend?

Alleen wanneer de buitengroep voldoende samenhangend en georganiseerd wordt in haar argumenten, en daarbij de gebrekkige ideologieën blootlegt, kan het regime omvergeworpen worden. Daarvoor is een revolutie nodig, en niet het zitten klikken op knoppen op uw telefoon of televisie. Historisch gezien zijn revoluties vaak, maar niet altijd, bloedig geweest. Wij weten nog niet hoe het systeem waarin wij leven omvergeworpen zal worden, maar steeds meer van ons hebben er vertrouwen in dat de heersende regimes, die momenteel de vrijheden beperken en miljarden mensen zonder toestemming inspuiten met experimentele genetische produkten, injecties die onbekende gevolgen op lange termijn voor de mensheid hebben, omvergeworpen zullen worden. Er zijn genoeg gegevens bekend over doofpotaffaires en onderrapportage om zeer bezorgd te zijn, en ook duidelijke bewijzen voor het ontbreken van een gerechtvaardigde medische noodzaak om bevolkingsgroepen van alle leeftijden en gezondheidstoestanden zonder onderscheid te injecteren. Er moet een andere drijfveer zijn.

Genetisch gemanipuleerde mensen is geen fantasievolle science fiction; deze transhumane agenda ligt er in de openbaarheid; zie bijvoorbeeld de website van het Wereld Economisch Forum (WEF) en dit afgelopen mei gepubliceerde rapport van het Britse ministerie van Defensie. Of het boek van WEF-oprichter Klaus Schwab uit 2017, de Vierde Industriële Revolutie, of de lancering door ex-gezondheidsminister Matt Hancock van een Britse parlementaire groep van alle partijen over de Vierde Industriële Revolutie in datzelfde jaar.

Als u behoefte hebt aan een beetje respijt en evenwicht bij dit alles, duik dan in een korte kritiek op het transhumanisme, zoals dat verbonden is met het kapitalisme, van de meest vooraanstaande sociale wetenschapper ter wereld, professor Steve Fuller, auteur van zo'n 25 boeken, waaronder Humanity 2.0.

De autoritairen

Over 10 dagen ga ik, voor onze serie Speaking Naturally, een interview houden met de vooraanstaande Amerikaanse constitutioneel jurist Jonathan Emord, die ik tot mijn geluk een vriend en collega mag noemen. Kort daarna zullen wij het interview vrijgeven, en ik moet zeggen dat ik er bijzonder enthousiast over ben, gezien Jonathan's virtuoze kennis van het grondwettelijk recht. Jonathan wordt soms de "FDA drakendoder" genoemd, omdat hij de enige advocaat is die de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) met succes heeft aangevochten. Meer nog, hij heeft het 8 keer gedaan, waarvan 3 keer namens onze zusterorganisatie, ANH-USA.

Ik dring er bij u op aan zijn opmerkelijke boek te lezen, dat vorig jaar verschenen is en getiteld is "Their Assault on Individual Liberty, the Constitution, and Free Enterprise from the 19th Century to the Present" (Morgan James Publishing llc, 2021). Het is ongelooflijk actueel en een waar feest.  

Jonathan Emord, Esq., voorzitter, Emord & Associates

Het boek zet de historische scène internationaal neer, dat alleen al is fascinerend. Daarna concentreert het zich op de VS en het cruciale belang van de Amerikaanse grondwet. Het beschrijft de opkomst van de administratieve staat, de strijd tussen individuele rechten en collectivisme, de opkomst van de tirannie en de uitholling van de democratie - allemaal processen die al lang aan de gang waren voordat de gebeurtenissen van begin 2020 zich ontvouwden en de WHO een pandemie uitriep. Het behandelt zelfs de kwestie van de covid-19 injectie-mandaten, en classificeert die zelfverzekerd als ongrondwettelijk en dus onwettig. Het geeft ook zeer nuttige details over de vele acties die wij, het volk, kunnen ondernemen om onze onvervreemdbare rechten te herstellen. Maar dat zal niet gebeuren tenzij wij onze stem verheffen, voet bij stuk houden en vechten voor waar wij in geloven. 

Velen van ons, andersdenkende wetenschappers, medici en actievoerders, kijken zeer nauwlettend naar de juridische kaders, gezien ons wederzijds belang om vorderingen te maken met gerechtelijke stappen die bepaalde personen en bedrijven ter verantwoording roepen.

Sommigen zijn zo ontgoocheld over het gecorrumpeerde rechtssysteem, dat zij elke notie om zich ermee bezig te houden hebben laten varen. In plaats daarvan vallen zij terug op andere juridische kaders, die in wezen alleen theoretisch en conceptueel zijn, in plaats van rechtsgeldig, zoals het natuurrecht of het positieve recht. Deze kaders kunnen een onmisbare leidraad zijn voor ons moreel en ethisch kompas, maar zij bieden weinig houvast als wij de daders van schendingen van de mensenrechten ter verantwoording willen roepen. Zij worden ook vaak zeer verschillend geïnterpreteerd in verschillende delen van de wereld.

De realiteit is dat complexe netwerken en systemen altijd zowel ruggengraten als een soort hiërarchie hebben. Dat geldt ook voor het menselijk lichaam. Dergelijke hiërarchieën hoeven niet onderdrukkend te zijn. Integendeel, als zij goed worden uitgevoerd, vergemakkelijken zij de werking van het hele netwerk en systeem.

Rechtssystemen zijn ook hiërarchisch - grondwetten staan meestal op de tweede sport van boven, en verdragen, waar die relevant zijn, staan bovenaan. Dit wordt uitvoerig uiteengezet in het artikel van Dinah Shelton uit 2006, "Normative Hierarchy in International Law". 

Dit betekent dat rechtsstelsels altijd zullen teruggrijpen op het hoogste niveau van de hiërarchie (d.w.z. het beginsel van de voorrang van het recht oproepen) wanneer lagere niveaus er niet in slagen een duidelijk perspectief of vonnis te bieden. 

Landen als het Verenigd Koninkrijk, dat toch een pioniersrol heeft gespeeld als het gaat om de juridische kaders voor een groot deel van wat nu de geïndustrialiseerde, westerse wereld is, worden enigszins belemmerd doordat zij geen geschreven grondwet hebben. Het is een goede zaak dat mensen als Robert Blackburn (professor in constitutioneel recht, King's College London) via een parlementair selectiecomité hard aan het ijveren zijn voor een geschreven grondwet - een Magna Carta II zo u wilt. Veel van de ideeën die Prof Blackburn en de zijnen voorstellen, zijn ontleend aan de meest doeltreffende elementen van de grondwet van de VS, een grondwet die door de regering Biden met voeten wordt getreden, waarschijnlijk het meest zichtbaar op het gebied van injectiemandaten.     

Zet niet al uw eieren in de natuurwetmand

Dus, dit is mijn mening. Het is nog te vroeg om te vluchten in het rijk van het natuurrecht en het positief recht. Het zijn niet meer dan begrippen, theorieën of filosofieën, die even nuttig zijn als een chocoladevuurwaker, wanneer het erom gaat van ons gestolen burgerrechten terug te worstelen, of daders ter verantwoording te roepen.

>>> Lees het artikel uit 2012 van John Finnis (Notre Dame Law School) over "Natural Law Theory: Its Past and Its Present

Ik ben het ermee eens dat "natuurrecht" mooi klinkt, en op alle andere gebieden krijgt alles waar het woord "natuurlijk" in voorkomt mijn stem. Maar in deze context is het een paspoort om als irrelevant te worden beschouwd, als men zich niet bezighoudt met het zwaar gehavende rechtssysteem en teruggrijpt op het natuurrecht alleen. Geen goede manier om een revolutie te winnen. Zelfs het gewoonterecht (hetzij de juridische vorm ervan, bestaande uit jurisprudentie en precedenten, hetzij het gewoonterecht van het land), zou verdrongen kunnen worden door statuten, grondwetten (waar die bestaan) of zelfs verdragen.

Om deze strijd te winnen, zeker voor de huidige generaties die nu leven, maar nog veel meer voor de vele die zullen volgen, moeten wij in staat zijn de zwijgende 40% die weten dat er iets mis is, maar nog niet actief in hun opstand zijn gekomen, te bezweren. Het is onwaarschijnlijk dat zij zich zullen losmaken van de dominante en heersende juridische kaders om hen heen.

Het natuurrecht zal ons echter altijd een windvaan geven om ons te helpen de gebeurtenissen te begrijpen. Neem nu de poging van GoFundMe om te proberen de ongeveer Canadese $10miljoen die ingezameld was voor de Freedom Convoy om te leiden. Het natuurrecht heeft ervoor gezorgd dat GoFundMe ontmaskerd is voor zijn wandaden, en de mensen die gedoneerd hadden hebben laten zien dat zij in staat zijn om het bedrijf te gijzelen.

Op het gebied van de gezondheidszorg, dat zo zwaar geïnfiltreerd is door autoritaire regeringen die gevoed worden door de eeuwig hebzuchtige en machtsbeluste farmaceutische industrie, zullen wij nog minder kunnen bereiken door rechtsfilosofieën als ons voornaamste strijdterrein te gebruiken, wanneer die geen inhoudelijke rechtsgrondslag hebben. En hoe moeilijk deze overwinningen ook zullen zijn (ik heb van mijn collega's in het Comité Recht en Activisme van de Wereldgezondheidsraad begrepen dat er sinds het begin van het covidetijdperk ongeveer 140 overwinningen voor de rechter zijn geweest), het zijn deze overwinningen die van vitaal belang zullen zijn voor de ont-corruptie van de bestaande en zich voortdurend ontwikkelende rechtssystemen.

Een laatste oproep: Laten we alle resterende angsten over dit nu betrekkelijk onschuldige virus laten varen, onze frontale cortex weer inschakelen, en ons klaarmaken voor een veel grotere strijd die de mensheid te wachten staat: die van het herstel van onze onvervreemdbare rechten als mens.

De kosten van het verliezen van de strijd zullen waarschijnlijk globaal bestuur, een gecentraliseerde digitale munt, transhumanisme en alles daartussenin omvatten. Het is het gewoon niet waard dat we verliezen als we om de mensheid geven.

OPMERKING: Momenteel loopt er een raadpleging van de Britse regering, die op 8 maart om één minuut voor middernacht sluit, waarin het publiek wordt gevraagd zijn mening te geven over de geplande hervorming van de Human Rights Act. Er zijn veel problemen met de geplande hervorming, waarvan sommige de bestaande burgerrechten aanzienlijk beperken. In de komende twee weken zullen wij richtsnoeren publiceren om de aandacht te vestigen op de beperkingen van de voorgestelde hervorming, en ook formuleringen en ideeën aanreiken die kunnen worden gebruikt om krachtige reacties op de raadpleging te formuleren. Blijf op de hoogte.

Als u nog niet ingeschreven bent op onze wekelijkse nieuwsbrief, kunt u dat gratis doen vanaf onze homepage, of u kunt lid worden van Pathfinder voor een nominaal maandelijks bedrag: zie hieronder).  

>>> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Wist u dat onze ANH Pathfinder Leden een gratis maandelijkse Q&A krijgen als onderdeel van hun jaarlijks lidmaatschap? Waarom zou u zich niet bij ons aansluiten!

>>> Voor uitgebreide covid-19 gecureerde inhoud gaat u naar covidzone.org

>>> Terug naar de homepage

 

Trots aangesloten bij: Genoeg Beweging Coalitie partner van: Wereldraad voor Gezondheid