Gastartikel: Witte long longontsteking bij kinderen indirect gevolg van grootschalige vaccinatie tegen SARS-CoV-2

6 december 2023

Datum:6 december 2023

Inhoud Secties

  • De beste tips om de immuunfunctie op natuurlijke wijze te ondersteunen

Met veel plezier bieden wij u dit artikel van Dr. Geert Vanden Bossche aan.

Dr. Vanden Bossche behoorde de afgelopen 3 jaar tot de meest uitgesproken vaccinologen, die waarschuwden voor de risico's van massale vaccinatie tijdens een pandemie en de daaruit voortvloeiende gevolgen van de evolutionaire druk die door de vaccins wordt gegenereerd, en de gevolgen voor het immuunsysteem, vooral voor de jongste leden van de samenleving.

Dit artikel komt precies op het juiste moment, gezien het stijgende aantal ziekenhuisopnames van kinderen met longinfecties in een aantal landen waar veel gevaccineerd wordt. Velen van ons hebben of kennen jonge dierbaren die zich in deze situatie bevinden. In zijn artikel legt Geert het waarschijnlijke mechanisme uit van hoe en waarom dit gebeurt, waarbij hij wijst op de rol van covid-19 massale vaccinatieprogramma's, de voortdurende circulatie van SARS-CoV-2 Omicron nakomelingen, en interferentie met de normale ontwikkeling van getrainde aangeboren immuniteit bij kinderen.

Degenen die minder bekend zijn met de wetenschap zullen sommige zinnen van Geert meer dan eens moeten lezen, maar zoals altijd het geval is met de geschriften van Geert, zijn de inzichten rijk, de moeite waard en mogelijk levensveranderend.

Deel het op grote schaal.

Over naar Geert...
Als vaccinoloog, immunoloog, innovator, ondernemer en visionair is Dr. Vanden Bossche uitgenodigd om op meerdere internationale congressen te spreken. Zijn werk en ondersteunende adviezen worden gedreven door een sterke motivatie om wetenschappelijke doorbraken te vertalen naar competitieve oplossingen voor opkomende uitdagingen in de publieke en wereldwijde gezondheid.

Naast zijn passie voor de biowetenschappen heeft Dr. Vanden Bossche ook een sterke passie om de waarheid te zoeken en te behouden, gebaseerd op het beste en meest relevante beschikbare bewijsmateriaal. In 2015 onderzocht en betwijfelde hij de veiligheid van het ebolavaccin dat werd gebruikt in ringvaccinatietests die door de WHO in Guinee werden uitgevoerd. Zijn kritische wetenschappelijke analyse en rapport over de gegevens van de WHO werden in 2015 gepubliceerd in The Lancet en verstuurd naar alle internationale gezondheids- en regelgevende instanties die betrokken waren bij het ebolavaccinatieprogramma.

Dr. Vanden Bossche is een van de meest prominente critici van massavaccinatie tijdens een pandemie. Hij verwierf wereldfaam in maart 2021 toen hij de WHO en het publiek waarschuwde voor de gevolgen van het lanceren van een wereldwijd gecoördineerd, massaal vaccinatieprogramma tijdens de Covid-19 pandemie. Zijn talloze wetenschappelijke bijdragen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn te vinden op de website van Voice for Science and Solidarity, de organisatie die hij in 2021 oprichtte.


 

Door Geert Vanden Bossche PhD

Verschillende landen hebben een piek in het aantal gevallen van longontsteking gemeld (bijv. China, Nederland, het VK, de VS, Denemarken). Hoewel de vaccinatiestatus van schoolgaande kinderen met witte long longontsteking (WLP) zelden wordt gemeld, is het zeer onwaarschijnlijk dat deze gevallen verband houden met de vaccinatie tegen COVID-19 (C-19). Dit komt omdat de vaccinatiegraad in deze leeftijdsgroep erg laag blijft. Het is ook zeer onwaarschijnlijk dat het opheffen van eerdere beperkingen op sociale interacties heeft bijgedragen aan de piek in het aantal gevallen, aangezien de varianten die sinds de komst van Omicron circuleren zeer besmettelijk zijn en vaak asymptomatisch worden overgedragen. Het feit dat WLP niet alleen in China is gemeld, maar ook in verschillende andere landen, toont aan dat het vroegere opsluitingsbeleid geen invloed meer heeft op het landschap van de momenteel circulerende SARS- CoV-2 (SC-2) varianten.

De reden waarom WLP voornamelijk (maar niet uitsluitend) kinderen tussen 5 en 12 jaar treft, is dat ze in dit stadium nog niet zijn overgeschakeld van natuurlijke/innate antilichaam(Ab)-gemedieerde bescherming tegen geglycosyleerde componenten1 naar getrainde, celgemedieerde aangeboren immuniteit2. Dit speelt een cruciale rol in de vermoedelijke pathogenese die hieronder wordt beschreven.

WLP heeft overeenkomsten met MIS-C (multisystemisch ontstekingssyndroom bij kinderen), dat wordt waargenomen bij kinderen in dezelfde leeftijdsgroep (5-12 jaar), vaak na een eerdere milde infectie. Net als MIS-C is WLP een post-infectieuze ontstekingsziekte als gevolg van verhoogde virale besmettelijkheid.

In het geval van MIS-C is deze verhoogde besmettelijkheid te wijten aan infectieverhogende anti-S(snoek)-antilichamen (Abs) die gegenereerd worden bij herblootstelling na een milde SC-2 infectie. Omdat sommige kinderen kort na een milde infectie worden blootgesteld aan nieuwe, meer besmettelijke SC-2 varianten, blijkt de neutraliserende capaciteit van de anti-S Abs die eerder werden aangemaakt onvoldoende om de nieuwe variant te neutraliseren. Vanwege hun aanzienlijk verminderde neutraliserende capaciteit, wordt aangenomen dat deze Abs de vorming van multimere virus-Ab complexen bevorderen, terwijl ze de aangeboren IgM Abs van het kind met lage affiniteit overstemmen. Terwijl een verhoogde virale besmettelijkheid, in combinatie met opzij gezette aangeboren Abs, af en toe leidde tot systemische ontstekingsziekte (d.w.z. 'multi-systemische' ontsteking), werd ernstige C-19 ziekte voorkomen dankzij de infectiebevorderende niet-neutraliserende Abs (NNAbs), die de virulentie van het virus verminderen.

De verhoogde besmettelijkheid van SC-2 die waarschijnlijk aan WLP ten grondslag ligt, wordt toegeschreven aan de hoge intrinsiek besmettelijkheid van circulerende Omicron nakomelingen, terwijl neutraliserende Abs (NAbs) die geproduceerd worden als reactie op een milde infectie de aangeboren IgM Abs met lage affiniteit van het kind overstemmen. De gecombineerde impact van verhoogde intrinsieke besmettelijkheid en het op een zijspoor zetten van aangeboren Abs treedt op in een stadium waarin de natural killer (NK) cellen van het kind nog voornamelijk 'pathogeen-onervaren' zijn. Het is redelijk om aan te nemen dat dit gecombineerde effect sommige eerder geïnfecteerde kinderen vatbaar maakt voor doorbraakinfecties (BTI's), wat vervolgens de vorming van multimere complexen tussen het nakomelingsvirus en slecht neutraliserende, eerder door infectie geprimeerde Abs bevordert. Zoals eerder uitgelegd, stimuleren deze multimere virus-AB complexen de productie van NNAbs, waardoor niet-gevaccineerde kinderen beschermd worden tegen ernstige C-19 ziekte.

Ik heb eerder beschreven hoe dendritische cellen (DCs) die in de bovenste luchtwegen (URT) patrouilleren, naar de long kunnen migreren na het aantreffen van zeer infectieus SC-2 in de URT. Zeer infectieuze varianten veroorzaken een algemene immuunomgeving die ongunstig is voor antigeenopname door DC's, waardoor de maturatie van DC's en hun migratie naar de lokale drainerende lymfeklieren wordt belemmerd. In plaats daarvan adsorberen zeer infectieuze SC-2 virionen aan het oppervlak van deze DC's wanneer ze BTI veroorzaken in de URT (zie fig. 1 hieronder). Hoewel NNAbs3 worden opgewekt bij stimulatie van het immuunsysteem door complexen van progenitaal virus en Abs met een sterk verminderd neutraliserend vermogen, wordt de overdracht van deze zeer infectieuze SC-2 varianten naar vatbare longcellen voorkomen, massale migratie van virusgebonden DC's naar de long veroorzaakt waarschijnlijk uitgebreide ontstekingen bevordert zo de kolonisatie van de longen met gewoonlijk circulerende pneumotrope pathogenen (d.w.z. pathogenen zoals SC-2 die een affiniteit hebben voor of gericht zijn op longweefsels) (zie hieronder).

De pathogenese die hierboven is uitgelegd, suggereert dat een versterkte microbiële infectie niet de oorzaak is, maar eerder secundair is aan een longontsteking. Ik geef er daarom de voorkeur aan om deze aandoening witte long te noemen. syndroom (WLS) in plaats van WLP. Alle personen bij wie de aangeboren immuunrespons tegen geglycosyleerde virussen op een zijspoor is gezet en die Abs met een sterk verminderde neutraliserende capaciteit bezitten, zouden daarom vatbaar kunnen worden voor WLP. Ik ben daarom geneigd te geloven dat deze ziekte, naast kinderen, ook C-19 vaccineerders zou kunnen treffen, met name degenen die nog niet voldoende sterke CTL (cytotoxische T-lymfocyt)-activiteit hebben ontwikkeld om zeer besmettelijk progenitaal virus te elimineren voordat het massaal aan URT-residente DC's adsorbeert.

Aangezien het buitenspel zetten van celgebaseerde aangeboren immuniteit de bescherming tegen geglycosyleerde micro-organismen zou beïnvloeden, is het niet verrassend dat versterkte longontsteking geassocieerd wordt met kolonisatie van de lagere luchtwegen door Mycoplasma pneumoniae, RSV, Influenza of zelfs Streptococcus pneumoniae. Aangezien er geen menselijke vaccins zijn voor deze door de lucht verspreide ziekteverwekkers (bijv. Mycoplasma pneumoniae en RSV bij kinderen), of aangezien kinderen niet worden ingeënt tegen Influenza, is de immuunafweer tegen deze ziekteverwekkers grotendeels afhankelijk van kortdurende, reeds bestaande Abs (alleen in het geval van eerdere infectie) en/of aangeboren immuniteit.

Op basis van het vermoedelijke mechanisme van de pathogenese, stel ik dat, net als bij MIS-C, de golf van inflammatoire longaandoeningen van korte duur zal zijn. Naarmate de pandemie zich verder ontwikkelt en meer besmettelijke EG.5 of BA2.86 nakomelingen het toneel gaan domineren, verwacht ik een snelle daling van het aantal en de ernst van WLS-gevallen. De reden hiervoor is dat wanneer de virale besmettelijkheid toeneemt, meer kinderen in een vroeger stadium van hun leven opnieuw blootgesteld zullen worden aan een circulerende variant, d.w.z. op een tijdstip waarop hun aangeboren Ab-titers hoog genoeg zijn om de zeer besmettelijke circulerende varianten aan te kunnen, waardoor het risico op symptomatische infectie afneemt. Meer kinderen zullen daarom asymptomatische infecties ontwikkelen en het is onwaarschijnlijk dat hun aangeboren Ab-capaciteit drastisch verminderd wordt door infectie-geprikkelde S-specifieke NAbs. Maar ook bij gevaccineerden zal het risico op WLP afnemen, omdat meer gevaccineerden nu een verhoogde CTL-activiteit ontwikkelen (door een verhoogde opname van grote virus-Ab-complexen), waardoor de virale lading die aan migrerende DC's wordt geadsorbeerd, afneemt (zie onderstaande afbeelding).

Het komt erop neer dat inflammatoire orgaanziekten bij niet-gevaccineerde kinderen in alle gevallen veroorzaakt worden door een verhoogde virale infectiviteit, hetzij door een Ab-afhankelijke versterking van de infectie, hetzij door een verhoogde infectiviteit. intrinsiek besmettelijkheid van circulerende varianten. In beide scenario's gaat de hogere infectiegraad in de bevolking (inclusief huishoudens!) gepaard met een extra waarschijnlijkheid dat kinderen kort na hun vorige asymptomatische infectie opnieuw geïnfecteerd raken, waardoor de aangeboren immuunrespons tegen door de lucht verspreide glycosyl-virussen wordt uitgeschakeld.

Het is cruciaal om te begrijpen dat zowel de toename van virale infectie als de toegenomen intrinsieke virale besmettelijkheid rechtstreeks het gevolg zijn van de collectieve immuundruk die op de virale besmettelijkheid wordt uitgeoefend als gevolg van massavaccinatie. Deze immuundruk op populatieniveau heeft natuurlijke selectie en de (mede)circulatie van meer besmettelijke ontsnappingsvarianten van het immuunsysteem gestimuleerd..

Net als bij MIS-C zou WLS binnen een paar dagen moeten verdwijnen na een tijdige en adequate immunosuppressieve en ontstekingsremmende behandeling. Noch MIS-C noch WLS rechtvaardigt C-19 vaccinatie voor kinderen, als C-19 vaccins, met name mRNA-vaccins, bevorderen het buitenspel zetten van het celgebaseerde aangeboren immuunsysteem van het kind. In de context van WLS is het argument dat een grootschalige uitrol van bijgewerkte C-19 vaccins de virale besmettelijkheid onder controle zou houden, onjuist. Dit komt omdat bijgewerkte C-19 vaccins in het beste geval de titers van subneutraliserende Abs verhogen, waarvan de lage affiniteit alleen maar zou bijdragen aan het verhogen van de collectieve immuunselectiedruk op virale besmettelijkheid en bijgevolg de pathogenese van WLS bij kinderen zou bevorderen.


                                          

Fig.1: Pathogenese van Ab-onafhankelijke vaccin doorbraakinfectie (VBTI)BTI. De hoge intrinsieke besmettelijkheid van co-circulerende Omicron nakomelingen versnelt infectie van gastheercellen (1) en verhoogt de productiesnelheid van zeer besmettelijk nakomelingsvirus. Deze laatste adsorberen voornamelijk aan weefsel-residente DC's en zorgen er daardoor voor dat reeds bestaande PNNAbs slechts in relatief lage concentratie binden aan progenitaal virus dat is gebonden aan migrerende DC's (2). De verminderde virulentieremmende capaciteit van reeds bestaande PNNAbs zorgt ervoor dat populaties die met een hoge C-19 vaccinatie zijn gevaccineerd de immuunselectiedruk op virulentie verhogen, terwijl de gevaccineerden nog steeds tegen ernstige ziekte worden beschermd. Zodra binding van IgG4 Abs met lage affiniteit aan progenitaal virus resulteert in de vorming van grote virus-Ab complexen, zal de concentratie van progenitaal virus geadsorbeerd aan DCs afnemen en daarmee het risico op WLS verminderen. In plaats daarvan zorgt een verhoogde opname van IgG4 Ab-viruscomplexen in patrouillerende APC's voor een sterke activatie van cytotoxische T-cellen (CTL's), waardoor virusgeïnfecteerde gastheercellen kunnen worden geëlimineerd (3). Een gebrekkige recall van T-helpergeheugencellen zal echter een afname van de PNNAb-titers tot gevolg hebben. Als gevolg hiervan zal de immuunselectiedruk op populatieniveau door PNNAb op virulentie geleidelijk toenemen bij volgende VBTI's veroorzaakt door circulerende, zeer besmettelijke varianten. De dominante circulatie van immuunontsnappingsvarianten met een steeds toenemende intrinsieke besmettelijkheid zal er uiteindelijk toe leiden dat de populatie die zeer C-19 gevaccineerd is de immuunselectiedruk op virale virulentie verhoogt tot voorbij de drempel die de selectie van nieuwe, zeer virulente varianten in gang zet die het op grote schaal voorkomen van PNNAb-afhankelijke toename van ernstige ziekte (ADESD) mogelijk maakt. Personen bij wie een aanzienlijk deel van de zeer infectieuze progenievirionen wordt geadsorbeerd aan DC's, in plaats van te worden gecomplexeerd door IgG4 Abs om aggregaten te vormen die vervolgens worden opgenomen door APC's, lopen een risico op het ontwikkelen van WLS. (bron: Stem voor Wetenschap en Solidariteit).

 

1 Met inbegrip van virussen of kleine micro-organismen die geglycosyleerde componenten in hun omhulsel/membraan bevatten.

2 Naarmate kinderen ouder worden, vervangen ze geleidelijk de aangeboren Ab-capaciteit die 'zelf' detecteert door een pool van voorgeprimede Natural Killer-cellen die van pathogenen afgeleide zelfnabootsende (d.w.z. 'veranderde zelf') motieven kunnen herkennen op virusgeïnfecteerde of anderszins pathologisch veranderde gastheercellen, zodat die cellen gedood kunnen worden.

 

De beste tips om de immuunfunctie op natuurlijke wijze te ondersteunen

Bouw aan uw weerstand - zoals de natuur het bedoeld heeft

Weerbaarheid van het immuunsysteem - pas u aan, vecht niet!

Ingebouwde afweer - ons vergeten medicijn

 

>>> Als u nog niet bent ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief van ANH International, schrijf u dan nu gratis in via de knop SUBSCRIBE bovenaan onze website - of nog beter - word Pathfinder-lid en sluit u aan bij de ANH-Intl-stam om te profiteren van de voordelen die uniek zijn voor onze leden.

>> Voel je vrij om te herpubliceren - volg onze richtlijnen voor herpublicatie van Alliance for Natural Health International.

>>> Terug naar de homepage van ANH International