Uw gezondheidsgegevens - exploitatie van het kostbaarste goed

7 december 2022

Datum:7 december 2022

Door Rob Verkerk PhD; oprichter, uitvoerend en wetenschappelijk directeur, ANH-Intl

Gegevens - hoe ontastbaar ze ook mogen lijken - zijn snel uitgegroeid tot 's werelds meest waardevolle grondstof. Materiële grondstoffen zoals het "zwarte goud" (olie) - denk hierbij aan oliegiganten als Exxon Mobil, BP en Chevron - zullen afnemen gezien de vanuit milieuoogpunt gerechtvaardigde push tegen fossiele brandstoffen. Aandelen in computerhardware (denk aan Apple, Lenovo, Dell, enz.) en software (denk aan Microsoft, Oracle en Adobe) zijn de afgelopen decennia onmetelijk gegroeid, maar nu de verzadiging van sommige markten nadert, vertraagt de groei.

Dat is geen probleem als we kijken naar de huidige en verwachte groei van het Internet of Things (IoT), die golf van verbonden apparaten en technologieën die een belangrijke drijvende kracht zal zijn achter wat Klaus Schwab - de oprichter van het World Economic Forum - omschrijft als de "vierde industriële revolutie". En voor de gegevens die worden opgeslagen op en gedeeld tussen IoT-apparaten en hun respectieve software - waarvan een deel waarschijnlijk uw gegevens zijn - is er geen plateau in zicht.

Het internet der dingen (IoT), "verbonden" steden, gedigitaliseerde mensen - de verwachte vorm van de dingen die komen gaan.

Alles draait om de gegevens

Hieronder staan enkele opvallende cijfers over 'verbonden', IoT-apparaten die TechJury heeft verzameld op basis van Statista:

 • 44 miljard - het aantal IoT-apparaten dat naar verwachting tegen 2025 wereldwijd geïnstalleerd zal zijn
 • 22 - het huidige gemiddelde aantal aangesloten IoT-apparaten per Amerikaans huishouden
 • $1,6 biljoen - verwachte uitgaven van eindgebruikers aan ivd-apparaten
 • 4 zettabytes (= 79,4.000.000.000.000 Gigabytes) - de geschatte hoeveelheid gegevens die in 2025 zal worden verbruikt door aangesloten IoT-apparaten.

Feit is dat de wereldwijde datarevolutie er is en in sneltreinvaart blijft groeien. De geschiedenisboeken vertellen ons keer op keer dat zodra een nieuw goed hoog gewaardeerd wordt, corruptie, hebzucht en uitbuiting de kop opsteken. Gegarandeerd.

Het gebeurde in Noord-Amerika in de late negentiende eeuw met de "goudkoorts" - en het gebeurt vandaag in Afrika met dezelfde, nog steeds zeer gewaardeerde grondstof, evenals met andere mineralen (met name lithium, mangaan, nikkel en kobalt) voor elektrische voertuigen.

Terwijl u misschien nog steeds duizelt van de omvang van de aantallen gegevens die nu of binnenkort via het internet worden gedeeld, zijn het gezondheidsgegevens - en medische gegevens - die binnenkort de meest waardevolle van alle goederen zullen worden. Voor de architecten van de vierde industriële revolutie is de reden eenvoudig: hoe meer je weet over mensen, hoe meer je ze kunt controleren.

Hoe vreemd dit doel ook mag zijn voor sommigen onder ons die waarde hechten aan menselijke autonomie en onafhankelijkheid, voor degenen die het leiderschap over het menselijk ras hebben overgenomen door middel van tirannie of verkiezingen (of die nu eerlijk zijn of vervalst), lijkt controle over anderen het meest begeerde streven te zijn. Het lijkt erop dat sommigen die hun honger naar rijkdom hebben bevredigd, vervolgens macht over anderen moeten nastreven.

Voordat ik mijn standpunt kracht bijzet dat het nu van het grootste belang is dat we allemaal beseffen hoever regeringen, technologiebedrijven en andere bedrijven waarschijnlijk zullen gaan om onze persoonlijke gegevens in handen te krijgen, met name die welke verband houden met onze gezondheid, moet ik u meenemen op een korte reis over de wereldwijde status van autoritarisme, menselijke bevolkingsdynamiek en vermeende rechtvaardigingen voor publieke manipulatie en controle. De redenen zullen duidelijk worden.

Weten we wie toegang heeft tot onze gegevens? En wat ze van plan zijn ermee te doen?

Wereldwijde autoritaire kruiperij

De Democracy Index van de Economist Group biedt ons een lopende metriek die laat zien dat democratie nu een zeldzaamheid is, met slechts 6% van de wereldbevolking, in slechts 21 landen, die profiteren van wat de Economist Group omschrijft als "volledige democratieën". De trend van afnemende democratie en toenemend autoritarisme is nog verontrustender. Verontrustend genoeg zijn er bijna drie keer zoveel landen, met bijna 40% van de wereldbevolking, die momenteel worden geregeerd door autoritaire regimes, vergeleken met de landen die "volledige democratie" kennen (59 tegenover 21).

Nu we in de richting van steeds autoritairder bestuurssystemen gaan, willen regeringen en de megacorporaties die de controle hebben overgenomen over onder meer de media, informatie (gegevens), communicatie, de voedselvoorziening, geneesmiddelen en gezondheidsproducten, controle over de mensen. Dat betekent hen zodanig manipuleren dat zij zich voorspelbaar gedragen ten gunste van degenen die de controle hebben overgenomen. Dat betekent op zijn beurt dat "zij" zoveel mogelijk over "ons" willen weten.

De wereldbevolking in kaart brengen

Sommigen zullen misschien aanvoeren dat het verlangen om de wereldbevolking onder controle te houden onvermijdelijk is omdat er nu, eerlijk gezegd, gewoon te veel mensen op de planeet zijn. Misschien is het hetzelfde als proberen een schoolklas met 50 kinderen te leiden zonder regels, terwijl de klas maar voor 30 kinderen is ingericht?

Deze bevolkingsexplosie, die zich uit in exponentiële groei, heeft zich in termen van menselijke evolutie zo plotseling voorgedaan (Fig. 1) dat wij nu - zo wordt ons verteld - onze bestuurssystemen op de planeet moeten veranderen. Wereldwijde controle is nu noodzakelijk. Het hoofd van de overvolle school, zo lijkt het, moet gezag laten gelden en met ijzeren vuist regeren, waarbij iedereen aan de leiband wordt gehouden. Klinkt dat redelijk voor u? (Ik ook niet).

Figuur 1. Geschatte menselijke bevolking in de afgelopen 12.000 jaar. Originele gegevens uit de Hyde-database en de VN. Bron: Onze wereld in gegevens.

Minder besproken is dat deze exponentiële bevolkingsgroei lang niet overal ter wereld gelijk is geweest. De snelste recente groei was te zien in delen van Azië en Afrika (fig. 2), terwijl het grootste deel van de geïndustrialiseerde wereld de afgelopen 20 jaar is overgegaan op een sterk verminderde groei. Bovendien zal de wereldbevolking als geheel naar verwachting voor het einde van de eeuw een negatieve groei vertonen (fig. 3).

Figuur 2. Wereldbevolkingsgroei per regio, inclusief VN-prognoses vanaf 2022. Bron: Onze wereld in gegevens.

Ook de verdubbeling van de bevolking zal binnenkort toenemen (langere verdubbeling = tragere groei), nadat deze tussen 1987 en nu haar minimumduur heeft bereikt (~12 jaar). Volgens de laatste VN-prognoses zal de menselijke bevolking in 2086 een piek bereiken van 10,4 miljard en daarna afnemen.

In termen van de voortgang van onze soort op de planeet Aarde, zijn we momenteel waarschijnlijk op het punt van 'piek mens'. Waar we minder zicht op hebben, is of de toekomst een bevolkingscrash voor onze soort in petto heeft (zoals bij andere soorten die een exponentiële bevolkingsgroei kennen die de "draagkracht" van hun omgeving ver te boven gaat) of een afvlakking van de aantallen. Dat zou wel eens kunnen afhangen van wat er de komende decennia gebeurt.

Figuur 3. Afnemende natuurlijke (echte) wereldwijde bevolkingsgroei (rekening houdend met de effecten van geboorten en sterfgevallen). Bron: Onze wereld in gegevens.

Wat beheerst de populatiedynamiek?

Nu een zeer vluchtige les over bevolkingsdynamica (een onderwerp waarmee ik tijdens mijn studiejaren zeer vertrouwd was). Er zijn slechts vier factoren die de bevolkingsgroei regelen, of het nu gaat om microben in een petrischaaltje, grazende herbivoren op een wilde savanne of mensen in een bepaalde regio of land.

Dit zijn gewoon de relatieve percentages van:

 1. Geboorten
 2. Overleden
 3. Immigratie, en
 4. Emigratie

Aangezien we nog geen noemenswaardige menselijke emigratie van de planeet Aarde kennen (hoewel Elon Musk daar wel ideeën over heeft), wordt de wereldbevolking slechts door twee van deze factoren beïnvloed, namelijk de geboorte- en sterftecijfers.

Hoewel de levensduur belangrijk is - en de verlenging van de menselijke levensduur cruciaal is voor de recente bevolkingsgroei - is de levensduur eigenlijk slechts een functie van het verschil tussen geboorte- en sterftecijfers en hoe dit op zijn beurt de demografie en de voortplanting beïnvloedt.

Met dit alles in gedachten is het niet moeilijk te begrijpen waarom er zoveel inspanningen worden gedaan om de bewegingen van mensen te controleren (d.w.z. immigratie en emigratie) en waarom er relatief weinig onderzoek wordt gedaan naar het verlengen van de menselijke levensduur. Dit gebied van antiverouderingsgeneeskunde is een tamelijk obscure, en soms controversiële, nevenactiviteit gebleven in reguliere medische kringen. Waar het wel bestaat, is het meestal een subdiscipline van de gerontologie.

Alle factoren die de vruchtbaarheids- en geboortecijfers verlagen, vooral als ze ook de sterftecijfers verhogen, kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de afname van de menselijke bevolking. Hier is duidelijk geworden dat factoren die samenhangen met de industrialisatie in de achttiende eeuw en daarna, waaronder verbeterde sanitaire voorzieningen, basishygiëne, betere moeder- en prenatale zorg en verbeterde voeding, belangrijke aanjagers van bevolkingsgroei zijn geweest. Al deze factoren hebben bijgedragen tot een daling van de sterfte onder zuigelingen, kinderen en volwassenen en tot een toename van het aantal geslaagde zwangerschappen.

We zouden ons kunnen afvragen: welke factoren in de afgelopen tijd zouden de bevolkingsgroei kunnen keren, door beide afnemende geboorte en stijgende sterftecijfers? Zouden covid-19 en bijbehorende overheidsmaatregelen een kandidaat kunnen zijn? Was dit een proefbank voor wat komen gaat?

Dergelijke zorgen gaan verder dan speculatie en zijn uiterst relevant voor het algemeen belang. Toch wordt elke poging tot een serieuze discussie over dergelijke zaken als "wetenschappelijke desinformatie" bestempeld. We moeten vooral nota nemen van de enorme inspanningen die zijn geleverd om te voorkomen dat de wetenschap die wijst op de gevolgen van covid-19-vaccins voor zwangerschapsverlies (miskramen, spontane abortussen en doodgeboorten) massaal wordt gecommuniceerd - vooral gezien de ongelooflijk wijdverspreide toediening ervan, inclusief de specifieke gerichtheid op zwangere vrouwen. Moeten we ons ook zorgen maken over gegevens die wijzen op complexe effecten van covid-19 infectie, "lange covid" (en mogelijk C19 "vaccins") op vruchtbaarheid en voortplanting, en de schijnbare urgentie om deze onjuist geëvalueerde "vaccins" bij baby's vanaf 6 maanden te krijgen, terwijl SARS-CoV-2 geen waarneembaar risico oplevert? Wij zouden zeggen van wel.

Er zijn vele andere mogelijke factoren die ook kunnen bijdragen aan de veranderende bevolkingsdynamiek. Zouden de sociale afstand, de sluiting van scholen en het daaropvolgende isolement (als maatregel ter preventie van covid-19) grote aantallen jongeren op kritieke leeftijden hebben getroffen op een manier die hun sociale ontwikkeling schaadt, wat op zijn beurt hun vermogen om relaties aan te gaan zou kunnen verminderen, wat zou leiden tot een vermindering van wat wij biologen "reproductief succes" noemen?

Wat te denken van de manier waarop enkele jaren van bezuinigingen (kosten van levensonderhoud + energiecrisis + inflatie), waarop we ons allemaal moeten voorbereiden, gevolgen kunnen hebben voor de menselijke voortplanting? Zullen kinderen die opgroeien met een steeds groter aantal virtuele relaties op hun digitale apparaten minder succesvol zijn in het vinden van echte partners? Er is een veelheid aan relatief slecht begrepen fysiologische, psychologische, sociale, economische, culturele, technologische en politieke factoren die de menselijke vruchtbaarheid en voortplanting beïnvloeden, en het is nog te vroeg om te weten hoeveel invloed de nieuwe systemen van de geglobaliseerde, AI-geïnformeerde, gedigitaliseerde wereld zullen hebben.

Zeker is dat al deze schijnbaar marginale effecten op geboorte- en sterftecijfers grote gevolgen kunnen hebben voor de bevolkingsdynamiek van een land of zelfs van de wereld. Een planeet met minder mensen is natuurlijk niet noodzakelijk een slechte zaak, gezien de beperking van de eindige natuurlijke hulpbronnen en de destructieve en vervuilende aard van de menselijke activiteit. Als dit het doel is, kunnen de manieren waarop dit wordt bereikt zeker ernstige ethische dilemma's opleveren voor onze soort (heeft u ooit de dystopische, ecologische thriller "Soylent Green" uit 1973 gezien, waarin toekomstige gebeurtenissen worden beschreven, in 2022!) Maar de recente censuur die naast covid-19 is ingevoerd, verhindert een dergelijke openbare discussie.

Het publiek onder controle houden door een beroep te doen op overlevingsinstincten

Ons werd verteld dat het risico van terrorisme, in de nasleep van 9/11, reden genoeg was om de bewaking op te voeren, vooral tussen grenzen (vergeet niet: bevolkingsbewegingen over de grenzen is uw pragmatische maatstaf voor emigratie en immigratie - de andere twee factoren die de bevolkingsgroei bepalen).

Toen kwam covid-19, en, bijna van de ene dag op de andere, werd er een noodzaak gevoeld voor een massaal verhoogd toezicht in het land (inclusief genetisch toezicht). De publieke bezorgdheid over nationale veiligheid ging vrijwel naadloos over in bezorgdheid over gezondheidsveiligheid - daarbij geholpen door een ziekteverwekker die waarschijnlijk in een laboratorium was ontwikkeld. Een van de belangrijkste Britse autoriteiten die verantwoordelijk waren voor het beheer van de pandemie, veranderden zelfs hun naam van Public Health England (PHE) in het UK Health Security Agency om hun uitgebreide takenpakket uit te breiden met "gezondheidsbeveiligingsfuncties" zoals "track and trace".

Het bevolkingsonderzoek is naar een hoger niveau getild dankzij covid-19, dat momenteel relatief gezien geen ernstige bedreiging voor het leven vormt. Dit verscherpte toezicht vereiste dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (PHEIC) en de status van pandemie afkondigde. De sleutel tot de controle over de bevolking was dat deze statussen konden worden gehandhaafd, ongeacht het risico voor de mens. De WHO bepaalt zelf de wetenschappelijke criteria voor haar controversiële definitie van een pandemie die de voorloper is van een wereldwijd gecoördineerde reactie en uitgebreid toezicht op de bevolking. Hoewel dit wetenschappelijke criteria zijn die miljarden mensen over de hele wereld aangaan, is elke notie dat ze moeten worden onderworpen aan wetenschappelijke peer review opgeschort door degenen die de agenda hebben opgesteld. In plaats daarvan wordt het publiek wijsgemaakt dat de regeringen gewoon "de wetenschap volgen". Nauwelijks.

Gemakshalve voor degenen die de bezorgdheid over nieuwe infectieziekterisico's willen aanwakkeren, houdt geen van de criteria in de definitie van een pandemie verband met het feitelijke risico dat een ziekteverwekker kan vormen voor de menselijke gezondheid of het overleven van mensen. Het gebrek aan duidelijke definities leidt in feite tot aanzienlijke verwarring en kan deel uitmaken van een opzettelijke list waardoor de PHEIC en de pandemiestatus kunnen worden gebruikt als politiek instrument in plaats van als instrument voor de volksgezondheid.

De reguliere media hebben gewacht tot het bewijs onweerlegbaar was voordat zij het bericht zouden uitdragen, zoals dat van professor Mark Woolhouse in de door de Gates Foundation gefinancierde Beschermer krant in het Verenigd Koninkrijk, dat lockdowns meer kwaad dan goed deden. Toch wisten velen van ons dat deze risico's zeer reëel zouden worden zodra de pandemie door de WHO zou worden uitgeroepen - op 12 maart 2020.

Het publiek manipuleren

Gedrags- en sociale wetenschappers weten beter dan wie ook dat de sterkste drijfveren in ons leven te maken hebben met onze eigen overleving en die van onze naasten. Als u het grote publiek in de gaten wilt houden, moet u dus een beroep doen op hun overlevingsinstincten. Hen bang maken voor terroristen of nieuwe besmettelijke agentia, die beide het potentieel hebben om te doden, zal ongetwijfeld aantrekkelijk zijn als eerste benadering.

Maar de geschiedenis leert ons dat je, om de gewenste politieke of sociale respons te krijgen door het publiek angst aan te jagen, behoorlijk hard op je waarschuwingstrompet moet blazen. In feite moet u het misschien wel overdrijven (wat betekent dat u een beetje of zelfs veel moet liegen).

We hebben dit gezien met de oorlogsverklaring van Blair en Bush aan Irak, ten onrechte gerechtvaardigd op basis van het feit dat het bewijs voor het bestaan van massavernietigingswapens "boven alle twijfel verheven" was, terwijl het in feite ontbrak.

Vóór covid-19 waren er natuurlijk de andere ziekten die een wereldwijde plaag zouden worden - van de gekkekoeienziekte tot de vogelgriep, de varkensgriep, SARS en MERS. Sinds covid-19 ons overviel, waren er ook nog de apenpokken. Nu hebben we er een bacterie bij: Strep A, die roodvonk veroorzaakt. Geen nood, het publiek is zeer alert op elke existentiële microbiële bedreiging! Eenmaal in de stemming, hoeft u alleen nog maar een oplossing te presenteren. In het Verenigd Koninkrijk is het publiek geïnformeerd over de "wanhopige behoefte" aan een vaccin, en zie, antibiotica zijn voorhanden als je ze kunt bemachtigen - en vaccins tegen streptokokken A zijn in de maak. Het is absurd dat dit soort farmaceutische oplossingen, die nog meer geld in het laatje van de farmaceutische industrie brengen, altijd voorrang lijken te krijgen boven immunologisch onderzoek dat bijvoorbeeld beter verklaart waarom zovelen van ons drager zijn van streptokokken A zonder enige ziekteverschijnselen.

De klassieker werkwijze die zorgt voor een meegaand publiek, is het overdrijven van de volksgezondheidsrisico's van de vermeende dreiging. Dit is een paar jaar geleden gebleken bij de Mexicaanse griep. PCR en andere moleculaire tests waarbij monsters van genetisch materiaal worden genomen, alsmede het monitoren van de vaccinatiestatus (voorlopig covid-19) aan de grens of zelfs in zalen, instellingen en bedrijven, alsmede apps voor het traceren van contacten, zullen waarschijnlijk een belangrijk middel blijven voor het toezicht op de bevolking. Ondanks het afnemende risicoprofiel van covid-19 zullen ze waarschijnlijk niet snel worden afgeschaft in de 59 landen die 37,1% van de wereldbevolking bevatten en die al autoritaire regimes hebben aangenomen. Misschien zelfs niet in landen met hybride systemen die gestaag evolueren naar een volledig autoritair regime.

Uw stam selecteren

De afgelopen paar jaar is het decor perfect gevormd om het publiek uitermate ontvankelijk te maken voor manipulatie. Dit is des te opmerkelijker gezien de spectaculaire mislukking van overheidsmaatregelen, gaande van gezichtsmaskers tot lockdowns en genetische vaccins (u vindt tientallen artikelen over al deze kwesties en meer in onze curatie van de meer dan 250 artikelen over dit onderwerp op onze website).

Volgens de gedrags-, cognitieve en sociale psychologie kan onze trouw aan een bepaalde in-group, die ons een veilig gevoel geeft, veel sterker zijn dan onze trouw aan de waarheid. Het is wat de Poolse sociaal psycholoog Henri Tajfel, en collega's, "in-group favouritism" noemden. De banden binnen deze "wij"-groep kunnen heel moeilijk te verbreken zijn, net als elk verlangen om de zorgen van de outgroup ("zij") te begrijpen of zich erbij neer te leggen. Hoe vreemd het ook klinkt, het feit dat de belangrijkste elementen van de argumenten van de in-group unaniem onjuist of gebrekkig zijn bevonden, terwijl die van de out-group juist zijn gebleken, maakt geen enkel verschil voor de loyaliteit. Het is een kwestie van stam boven inhoud.

De cirkel is rond - Big Brother houdt u in de gaten

Nu we hebben uitgelegd waarom en hoe degenen die de wegen van de wereld beheersen het gerechtvaardigd vinden om ons te beheersen, komen we terug op de gegevens die ons bepalen - met name onze gezondheid, onze waarden en onze fysieke bewegingen.

Als het gaat om uw geografische verplaatsingen, worden we bij immigratie gevolgd wanneer we ons over de grens begeven. Dat is al jaren zo, maar de gegevens worden internationaal steeds meer samengevoegd en kunstmatige intelligentie (AI) wordt gebruikt om ze te evalueren op manieren die voorheen niet bestonden.

Een paar voorbeelden. Hier zijn de wereldwijde gegevens over asielzoekers tot op 5 individuen nauwkeurig. En hier zijn de schattingen voor illegale immigranten over de hele wereld - degenen die van plan waren om niet wordt opgenomen.

Hoe zit het met uw verplaatsingen binnen het land waar u woont? Ooit Google Maps of een equivalent daarvan gebruikt? Nou, zo zien ze wat we doen. Google keek toe hoe wij al dan niet gehoorzaamden aan afsluitingen en publiceerde zijn bevindingen in zijn Community Mobility Reports. Ontdek wat Onze wereld in gegevens (zwaar gefinancierd door de Gates Foundation) schreef er hier over.

Wanneer we onze wekelijkse boodschappen doen - wie krijgt de gegevens. Als we ons laten verleiden tot een beloningskaart omdat u zich laat verleiden door de mogelijkheid van extraatjes, bedenk dan hoe uw winkelkeuzes worden gekoppeld aan uw adres, u en alle andere bijbehorende gegevens.

Hoe zit het met fitnesstrackers die u misschien gebruikt? Uw hartslag, uw gewicht, uw lengte, uw leeftijd en uw uitgaven voor lichaamsbeweging vertellen elke partij die over uw gegevens beschikt veel over uw gezondheidstoestand. Hebt u de kleine lettertjes gelezen van het bedrijf dat over uw gegevens beschikt? Ah - u gebruikt een Fitbit - en waar komen uw gegevens terecht? Google? Eigenlijk wel, want, raad eens? Fitbit is in januari 2021 gekocht door Google.

Sommige fitness tracking apps zijn niet alleen in uw voordeel.

Er zijn talloze andere manieren waarop mensen worden gevolgd, met de bijbehorende inbreuken op hun privacy en vertrouwelijkheid. Datalekken zijn nu zelfs aan de orde van de dag. Voorbeelden hiervan zijn slimme energiemeters en zoekmachines met cookies. Het gebruik hiervan is optioneel, niet verplicht.

Big Social - waaronder Facebook, Instagram en Twitter - speelt ook een cruciale rol in ons toezicht (als we deze platforms gebruiken). Zo monitoren ze protesten en geven ze informatie door aan de politie. Het is hoe hun AI-systemen hard optreden tegen informatie die zij als contraproductief voor hun doelen beschouwen, waaronder wetenschappelijk accurate en relevante informatie over zaken als vaccinatieletsels, die wordt gecensureerd nadat ze als "medische desinformatie" is aangemerkt, ongeacht de nauwkeurigheid ervan.

Al met al wordt het spelplan steeds duidelijker. Er is een kleine groep mensen die een goed ontwikkeld, zwak gemotiveerd plan heeft om ons te controleren. Een groot deel van dit plan is om ons bepaalde dingen te laten doen die ons verslaafd houden aan een systeem dat ons verhindert om echt onafhankelijk en autonoom te zijn. Het verleidt ons ook om ons zuurverdiende geld of belastingen uit te geven aan dingen die de bestaande situatie. Dat omvat het behoud van de huidige dominantie van farmaceutische bedrijven, banken en voedselleveranciers, om er maar een paar te noemen.

Big Tech, waaronder bedrijven als Amazon, worden steeds meer actoren in de gezondheidszorg nu de digitale, technologische, gezondheids- en big data-werelden steeds dichter bij elkaar komen. Big Social en Big Media zijn belangrijke facilitators geworden.

Hoe meer gegevens we weggeven aan bedrijven en organisaties die weinig respect hebben voor dataprivacy, hoe meer macht en onafhankelijkheid we opgeven. Het is een zeer hellend vlak.

Om los te komen van het Big Gov/Big Corporate Complex moeten we onze onafhankelijkheid en autonomie behouden.

Wat nu?

De eerste stap naar onze autonomie en onafhankelijkheid is ons bewustzijn. Begrijpen op welke punten onze gegevens kunnen worden geëxploiteerd ten nadele van ons en ten voordele van degenen die ons willen controleren, is een goed uitgangspunt.

Als dit alles u zorgen baart, kies ik hier zes dingen die ik het belangrijkst vind om te doen:

 1. Als u niet wilt dat uw uitgaven worden gevolgd, betaal dan contant - en vermijd zeker het gebruik van winkelkaarten of bonuskaarten.
 2. Als u niet gevolgd wilt worden, schakel dan de locatiediensten op uw telefoon uit en overweeg het gebruik van een locatiespoofer zoals Dr. Fone voor iOS om een valse locatie op te geven.
 3. Lees de kleine lettertjes van elke bedrijfsorganisatie waaraan u gegevens verstrekt, met inbegrip van apps voor gezondheids- en fitnesstracking. Vermijd het gebruik van het product of de dienst als de privacy en anonimiteit van de gegevens niet zijn gegarandeerd.
 4. Vermijd het gebruik van een slimme energiemeter of cloud-gebaseerde virtuele assistenten (bijv. Alexa) die u 24/7 monitoren.
 5. Zet uw mobiele telefoon uit wanneer u niet in de gaten wilt worden gehouden - ook 's nachts (u hoeft uw telefoon niet als wekker te gebruiken, wekkers worden nog steeds gemaakt en zijn gemakkelijk verkrijgbaar!)
 6. Voer een zoekactie naar datalekken uit met uw e-mailadres, zoals deze. Verander uw e-mailadres en wachtwoord als er sprake is van een inbreuk.

Als u net als ik vastbesloten bent uw toegang tot natuurlijke gezondheidsproducten te behouden, mogelijk omdat uw gezondheid en overleving ervan afhangen, zult u nu hard moeten werken om uw onafhankelijkheid en autonomie te beschermen. Een passieve deelnemer zijn aan de IoT-revolutie die snel op ons afkomt, is gewoon niet genoeg.

Of, als u niet zoals ik bent, geeft u misschien graag uw persoonlijke soevereiniteit op en accepteert u de oplossingen voor gezondheidszorg die ons worden aangereikt door regeringen en het reguliere medische establishment (voornamelijk geneesmiddelen en vaccins). Misschien vindt u zelfs het idee van universele gezondheidsdekking zoals gedefinieerd door de WHO aantrekkelijk.

Mijn mening is dat als dit wordt toegestaan door onze passiviteit of stille aanvaarding, dit de deur nog verder zal openzetten voor nieuwe-natuurlijke, genveranderende medicijnen, vaccins en reactieve, symptoomgerichte, reguliere diensten. Diversiteit in keuzes zou worden uitgehold en het disfunctionele, allopathische model van gezondheidszorg en Big Pharma zou de overhand krijgen en zelfs toenemen. Deze trend zal altijd tegen de belangen van natuurlijke gezondheid werken en onze toegang tot natuurlijke middelen van gezondheidsbeheer en regeneratie, die de mensheid op dit punt hebben gebracht, bemoeilijken of zelfs belemmeren, misschien wel voor onbepaalde tijd.

 

>>> Voel u vrij om te herpubliceren - volg gewoon de richtlijnen voor herpublicatie van onze Alliance for Natural Health International

>>> Als u nog niet ingeschreven bent voor onze wekelijkse nieuwsbrief, schrijf u dan nu gratis in via de SUBSCRIBE knop bovenaan onze website - of nog beter - word lid van Pathfinder en geniet van de voordelen die uniek zijn voor onze leden.

>>> Terug naar de homepage