Dlaczego UE ukrywa prawdę o suplementach?

14 wrz 2023

Przepisy UE dotyczące suplementów

"Suplementy diety" to skoncentrowane źródła witamin i minerałów, które uzupełniają dietę.

Wiele osób codziennie przyjmuje suplementy, aby stać się zdrowszym i bardziej energicznym.

Niemniej jednak Unia Europejska odradza przyjmowanie suplementów diety.

Prawo europejskie zabrania twierdzenia, że witaminy i minerały są niezbędne do uzyskania "zrównoważonej i zróżnicowanej diety".

Ponadto zabronione jest twierdzenie, że witaminy i minerały mogą zapobiegać, leczyć lub wyleczyć jakąkolwiek chorobę (zob. art. 6.2 poniżej).

Dyrektywa UE* 2002/46/EG - art. 6.2

"Etykietowanie, prezentacja i reklama nie mogą przypisywać suplementom diety właściwości zapobiegania, leczenia lub wyleczenia choroby ludzkiej ani odnosić się do takich właściwości".

*Dyrektywa: Akt prawny określający cel, który kraje UE muszą osiągnąć. Jednak to poszczególne kraje muszą opracować własne przepisy dotyczące sposobu osiągnięcia tych celów. (Źródło: europa.eu)

Dyrektywa europejska

Prawo to zostało wprowadzone w 2002 r. w ramach dyrektywy europejskiej, która stanowi ramy dla krajowych przepisów dotyczących suplementów diety.

Kraje UE muszą zapewnić, że marketing suplementów diety jest zgodny z zasadami określonymi w dyrektywie.

Ponadto dyrektywa nakazuje Komisji Europejskiej ustalenie maksymalnych dozwolonych poziomów witamin i minerałów w suplementach diety, tak jakby te mikroelementy były dla nas szkodliwe.

Dyrektywa UE 2002/46/WE - art. 5.1

"Maksymalne ilości witamin i składników mineralnych obecnych w suplementach diety na dzienną porcję spożycia, zgodnie z zaleceniami producenta, ustala się, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

(a) górne bezpieczne poziomy witamin i składników mineralnych ustalone na podstawie naukowej oceny ryzyka opartej na ogólnie przyjętych danych naukowych, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, różnych stopni wrażliwości różnych grup konsumentów;

(b) spożycie witamin i minerałów z innych źródeł dietetycznych".

Dyrektywa UE 2002/46/WE - art. 5.2

"Przy ustalaniu maksymalnych poziomów, o których mowa w ust. 1, należy również odpowiednio uwzględnić referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla populacji".

Sformułowanie prawa

Po 22 latach Komisja Europejska będzie kontynuować i sfinalizuje projekt rozporządzenia. Planuje się, że projekt ten zostanie ukończony w pierwszym kwartale 2024 roku.

Zanim będzie to możliwe, Komisja Europejska musi skonsultować się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który zapewnia doradztwo w zakresie zagrożeń związanych z żywnością. EFSA opracował metodologię wydawania opinii na temat górnych bezpiecznych poziomów witamin i minerałów do codziennego stosowania.

Niemniej jednak metodologia ta całkowicie ignoruje korzyści zdrowotne witamin i minerałów oraz ich znaczenie dla zdrowia ludzkiego. EFSA bierze pod uwagę jedynie potencjalne ryzyko dla najbardziej wrażliwych lub podatnych na zagrożenia populacji. W rezultacie maksymalne dozwolone poziomy, które potencjalnie zostaną ustalone, będą niezwykle niskie. Może to pozbawić zdecydowaną większość populacji licznych korzyści zdrowotnych.

EFSA wykorzystuje tę samą analizę ryzyka do określenia maksymalnych tolerowanych ilości witamin i minerałów, które są szkodliwe dla ludzkiego organizmu.

Co więcej, model wykorzystany przez EFSA nigdy nie został poddany odpowiedniej ocenie naukowej.

Wdrożone maksymalne poziomy

W tej chwili każdy kraj UE nadal może decydować, czy wdrożyć maksymalne poziomy w swoim kraju, czy nie.

Niemniej jednak, w ciągu kilku lat, kiedy rozporządzenie zostanie wdrożone, ta wolność wyboru całkowicie zniknie.

Kiedy nowe maksymalne wartości staną się obowiązkowe w całej Europie, będzie to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia.

Ani rządy krajowe, ani Parlament Europejski nie mają większego wpływu na ten proces decyzyjny.

Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (komitet PAFF).

Komisja PAFF składa się z ekspertów z krajów UE, którzy nie są wybierani w demokratycznych wyborach.

Mogą one, pod pewnymi warunkami, zablokować przyjęcie projektu aktu wykonawczego.

Jeśli projekt zostanie odrzucony, Komisja Europejska prześle go do komitetu odwoławczego lub poprawi projekt i odeśle go z powrotem do tego samego komitetu.

Sposób, w jaki komisje w ogóle działają, spotyka się z dużą krytyką.

Dzieje się tak dlatego, że proces decyzyjny jest nieprzejrzysty, co daje lobbystom wiele możliwości wpływania na ustawodawstwo poprzez zakulisowe transakcje.

Tak więc komisja rzadko wnosi nowe punkty widzenia, które są sprzeczne z projektem ustawy przygotowanym przez Komisję Europejską.

Dlatego też przyszłość maksymalnych dozwolonych poziomów witamin i minerałów w suplementach diety jest prawie całkowicie w rękach Komisji Europejskiej i EFSA.

Niedobór witamin i minerałów

Powyższe środki ograniczające wydają się sprzeczne z obecną sytuacją, biorąc pod uwagę, że różne badania wskazują na powszechne niedobory witamin i minerałów.

Jakość naszej żywności znacznie się pogorszyła z powodu sposobu, w jaki ją uprawiamy.

Intensywne i chemiczne uprawy z użyciem nawozów i pestycydów oraz wczesne zbiory prowadzą do niskiego poziomu witamin w owocach i warzywach.

Przemysłowe przetwarzanie żywności jeszcze bardziej zubaża nasze odżywianie.

Przykłady zgłaszanych niedoborów to witamina A, witamina B12, witamina D, magnez i potas.

Niedobór witamin i minerałów może powodować poważne choroby!

  • Ślepota nocna -> spowodowana niedoborem witaminy A
  • Beri-beri -> z powodu braku witaminy B1
  • Pellagra -> spowodowana niedoborem witaminy B3
  • Niedokrwistość złośliwa -> spowodowana niedoborem witaminy B12
  • Szkorbut -> spowodowany niedoborem witaminy C
  • Choroba angielska -> spowodowana niedoborem witaminy D

Jest bardzo prawdopodobne, że mniej poważne stany fizyczne i psychiczne mogą być również spowodowane niedoborami.

W Holandii prawie dwie trzecie populacji jest przewlekle chora.

*Statystyki uzyskane od RIVM pokazują, że 10,3 miliona osób w Holandii cierpi obecnie na jedną lub więcej chorób przewlekłych.

Dlaczego nie wolno swobodnie mówić o korzyściach płynących ze stosowania suplementów?

Zaskakujące jest to, że stosowanie witamin i minerałów jest tłumione, wiedząc o skutkach, jakie mogą powodować ich niedobory.

Jest tylko jedna branża, która czerpie korzyści z katastrofalnych statystyk dotyczących chorób przewlekłych: przemysł farmaceutyczny.

Branża ta chce osiągać jak największe przychody poprzez sprzedaż jak największej liczby leków.

Zniechęcając do stosowania suplementów i minimalizując maksymalne dozwolone poziomy witamin i minerałów, przemysł farmaceutyczny może zwiększyć swoją sprzedaż.

Corporate Europe Observatory (CEO) to grupa badawcza, która ujawnia wpływ firm i grup lobbingowych przemysłu farmaceutycznego na kształtowanie polityki UE.

Publikacja CEO z 2021 r. pokazuje, że w europejskiej stolicy działa ponad 290 lobbystów.

Dysponując budżetem w wysokości co najmniej 36 milionów euro, bronią interesów swojej branży.

Mając taką armię lobbystów, nie można zaprzeczyć, że przemysł farmaceutyczny ma większy wpływ na tworzenie europejskich przepisów niż my, jako zainteresowani obywatele.

To dlatego lobbyści tak skutecznie dyskredytują suplementy diety i utrzymują ich leczniczą moc w tajemnicy przed opinią publiczną.

Alliance for Natural Health opowiada się za indywidualną wolnością wyboru w zakresie naszego zdrowia.

Promuje Model Korzyści Ryzyka Mikroskładników Odżywczych (Model MRB), aby zrównoważyć rozwój w Unii Europejskiej w celu znacznego zmniejszenia maksymalnych dozwolonych witamin i minerałów poprzez harmonizację.

Proszę zobaczyć wideo poniżej.